Република Србија
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

Организациона структура

Сходно чл.5 тач.4 Олуци о броју заменика јавног тужиоца Државног већа тужилаца, Прво основно јавно тужилаштво чине јавни тужилац и 52 заменика јавног тужиоца. Према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Првом основном јавном тужилаштву у Београду за обављање послова из делокруга Тужилаштва систематизовано је 23 радна места за државне службенике и намештенике, са 100 запослених, који су распоређени у

 

  • Управу
  • Писарницу,
  • Рачуноводство,
  • Доставну и техничку службу
  • Дактилобиро
  • Одељење информавионо-комуникационих технологија

Одељења у оквиру тужилаштва

У саставу Првог основног јавног тужилаштва у Београду постоје два одељења: Кривично одељење и Одељење привредних преступа. На челу сваког одељења налазе се руководиоци, и то заменик јавног тужиоца Војкан Аџић као руководилац Кривичног одељења и заменик јавног тужиоца Душица Вујовић Ђурђевић, руководилац Одељења привредних преступа, који врше надзор над радом својих одељења, врше преглед експедиције, воде рачуна о ажурности и дисциплини заменика јавног тужиоца, периодично подносе јавном тужиоцу извештаје о раду својих одељења и прате судску праксу.

 

У оквиру Кривичног одељења, Одељење за поступање у предметима са коруптивним елементом које је формирано 1.2.2015.године, престало је да ради 01.03.2018. године, односно даном почетка примене Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције, као и измена и допуна Кривичног законика, имајући у виду да је за већину кривичних дела из делокруга овог одељења сада надлежно Посебно одељење Вишег јавног тужилаштва у Београду за сузбијање корупције, а истовремено је формирано ново – Привредно одељење које чини 6 заменика јавног тужиоца са координатором одељења Војканом Аџићем, које ће поступати по кривичним пријавама из групе кривичних дела против привреде.

Такође, од 25.5.2015.године, у оквиру Кривичног одељеа, формирано је и Одељење за борбу против насиља у породици које чине пет заменика јавног тужиоца од којих је заменик јавног тужиоца Гордана Радић одређена као контакт особа за праћење и сарадњу са надлежним институцијама. Такође, од 05.05.2016.године формирана је и служба за информисање и подршку оштећенима и сведоцима у јавним тужилаштвима са циљем унапређења положаја сведока и оштећених у кривичном поступку и омогућавања ефикасног остваривања права на добијање информација и права на приступ услугама подршке ради олакшавања њиховог учешћа у поступку и веће ефикасности поступка, а ову службу чине два заменика јавног тужиоца, два тужилачка помоћника и један референт.