Република Србија
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

У Првом основном јавном тужилаштву формирано Привредно одељење

 

 

Дана 01.03.2018. године у оквиру Кривичног одељења Првог основног јавног тужилаштва, почело је са радом Привредно одељење које ће поступати по кривичним пријавама из групе кривичних дела против привреде.

 

Наиме, ово одељење је наставак активног и ефикасног рада Одељења за поступање у предметима са коруптивним елементима, које је у овом тужилаштву формирано 01.02.2015. године, а које је престало са радом 01.03.2018. године, имајући у виду да је даном почетка примене Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције, као и измена и допуна Кривичног законика, за већину кривичних дела из делокруга овог одељења сада надлежно Посебно одељење Вишег јавног тужилаштва у Београду за сузбијање корупције.

 

У надлежност формираног Привредног одељења спадају како кривична дела предвиђена у Кривичном закону, и то кривична дела Пореска утаја из члана 225. КЗ, Неуплаћивање пореза по одбитку из члана 226. КЗ, Недозвољена производња из члана 234. КЗ, Недозвољена трговина из члана 235. КЗ, Онемогућавање вршења контроле из члана 237. КЗ, Неовлашћена упореба туђег пословног имена и друге посебне ознаке робе или услуга из члана 238. КЗ, Нарушавање пословног угледа и кредитне способности из члана 239. КЗ, Одавање пословне тајне из члана 240. КЗ, Фалсификовање новца из члана 241. став 2. и став. 4 КЗ, Фалсификовање хартија од вредности из члана 242. КЗ, Фалсификовање и злоупотреба платних картица из члана 243. КЗ, Фалсификовање знакова за вредност из члана 244 КЗ и др., тако и кривична дела прописана посебним законима, односно кривична дела прописана Законом о пореском поступку и пореској администрацији, и то кривично дело Неосновано исказивање износа за повраћај пореза и порески кредит из члана 173а Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Угрожавање наплате пореза и пореске контроле из члана 175. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Недозвољен промет акцизних производа из члана 176. Закона о пореском поступку и пореској администрацији,  Недозвољено складиштење робе из члана 176а Закона о пореском поступку и пореској администрацији, те кривично дело Непријављивање имовине или давање лажних података о имовини из члана 72. Законом о агенцији за борбу против корупције, кривична дела из члана 135., 136. и 136а Закона о банкама, као и кривична дела предвиђена Законом о привредним друштвима, и то кривично дело Давање изјаве неистинитог садржаја из члана 581. Закона о привредним друштвима, Закључивање правног посла или предузимање радње у случају постојања личног интереса из члана 582. Закона о привредним друштвима, Повреда дужности избегавања сукоба интереса из члана 583. Закона о привредним друштвима, Повреда дужности заступника да поступа у складу са ограничењима овлашћења за заступање из члана 584. Закона о привредним друштвима, као и друга кривична дела из области привредног пословања прописана посебним законима.

 

Привредно одељење чини 6 заменика јавног тужиоца, који су се специјализовали за поступање по кривичним пријавама из групе кривичних дела против привреде. У оквиру овог одељења остварена је мултифункционална сарадња на највишем нивоу са Пореском управом, Пореском полицијом, Министарством унутрашњих послова и другим државним органима, а све у циљу што бржег откривања и препознавања кривичних дела против привреде. Такође, поступајући заменици јавног тужиоца ће и у наредном периоду наставити са стручним усавршавањем, а како би кроз заједничку сарадњу са другим државним органима допринели што ефикаснијем раду Привредног одељења.