Република Србија
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

Јавно тужилаштво је самостални државни орган који гони учиниоце кривичних дела и других кривичних дела за које се гоњење предузима по службеној дужности , и предузима мере за заштиту уставности и законитости. Јавно тужилаштво врши своју функцију на основу Устава, закона, потврђеног међународног уговора и прописа донетог на основу закона. Републичко јавно тужилаштво је највише јавно тужилаштво у Републици Србији. Јавно тужилаштво чине јавни тужилац, заменици јавног тужиоца и осебље јавног тужилаштва. Функцију јавног тужилаштва врши јавни тужилац. Сви у јавном тужилаштву су подређени јавном тужиоцу.

Овлашћења јавног тужиоца прописана су Законом о кривичном поступку („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014). Основно право и основна дужност јавног тужиоца је гоњење учинилаца кривичних дела.

За кривична дела за која се гони по службеној дужности, јавни тужилац је надлежан да:

1) руководи предистражним поступком;

2) одлучује о непредузимању или одлагању кривичног гоњења;

3) спроводи истрагу;

4) закључи споразум о празнању кривичног дела и споразум о сведочењу;

5) подиже и заступа оптужбу пред надлежним судом;

6) одустане од оптужбе;

7) изјављује жалбе против неправноснажних судских одлука;

8) предузима друге радње када је то одређено другим законом.

Поред наведеног, јавни тужилац има овлашћења прописана и другим законима као што су Породични заокон, Закон о привредним преступима и други.

Прво основно јавно тужилаштво у Београду основано је за подручје Првог основног суда у Београду односно спровођење јавнотужилачке функције пред овим судом. Основни јавни тужилац у седишту Привредног суда поступа и пред тим судом. Прво основно јавно тужилаштво у Београду је надлежно за општине Савски венац, Палилулу, Врачар, Звездару и Стари град.

Стварна надлежност јавног тужилаштва прописана је чланом 14. Закона о јавном тужилаштву и одређује се у складу са одредбама закона које важе за утврђивање стварне надлежности суда (Закон о уређењу судова) пред којим јавно тужилаштво поступа, осим када законом није друкчије одређено.

Месна надлежност Првог основног јавног тужилаштва у Београду одређена је Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС“, број 101/13 од 21.11.2013.год. који се примењује од 01.01.2014.год.)