Република Србија
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
 • ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ, Булевар Зорана Ђинђића бр. 104, на основу члана 34. Закона о јавном тужилаштву („Службени гласник РС“ број 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011, 101/2011, 38/2012 (Одлука Уставног суда), 121/2012, 101/2013, 111/2014 (Одлука Уставног суда), 117/2014, 106/2015, 63/2016 (Одлука Уставног суда) и на основу члана 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“ број  79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 67/2007, 116/2008, 104/2009, 99/2014), члана 17. став 3, члана 18.став 1, члана 19, 20, 21 и 22. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09), Правилника о попуњавању извршилачких радних места у јавним тужилаштвима ( Сл. Гласник РС, бр.43 )  и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-5822/2017 од 27. јуна 2017. године, оглашава

   

  ЈАВНИ КОНКУРС

  ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

  У ПРВОМ ОСНОВНОМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ У БЕОГРАДУ

   

   

  I Орган у коме се радно место попуњава : Прво основно јавно тужилаштво у Београду, Булевар Зорана Ђинђића бр. 104, Београд.

   

  II Радна места која се попуњавају :

   

  1. Радно место тужилачки помоћник – тужилачки сарадник у звању саветник – 1 извршилац на неодређено време.

   

  Опис послова радног места : Помаже јавном тужиоцу и заменику јавног тужиоца у раду у предметима мање сложености, прати судску праксу, израђује нацрте једноставнијих поднесака, узима на записник кривичне пријаве, поднеске и изјаве грађана, врши под надзором и по упутствима јавног тужиоца, односно заменика јавног тужиоца послове мање сложености предвиђене законом и другим прописима.

   

  Услови за рад на радном месту : Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и положен правосудни испит.

   

              Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку :

   

  • познавање Закона о јавном тужилаштву („Службени гласник РС“, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011, 101/2011, 38/2012 (Одлука Уставног суда), 121/2012, 101/2013, 111/2014 (Одлука Уставног суда), 117/2014, 106/2015, 63/2016 (Одлука Уставног суда)), Кривичног законика („Службени гласник РС“, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016), Законика о кривичном поступку („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 ) – непосредно кроз разговор са кандидатима;

   

  • вештина комуникације – непосредно кроз разговор са кандидатима

   

   

  1. Радно место Шеф доставне и техничке службе, у звању референт – 1 извршилачко радно место на неодређено време

   

  Опис послова радног места : Руководи и одговоран је за правилан, ефикасан и ажуран рад доставне службе (експедитори поште, курири и достављачи, возачи), води одговарајуће књиге, евидентира утрошак поштанских марака, води све врсте евиденција за доставну службу, обавља и друге послове по налогу секретара тужилаштва.

   

  Услови за рад на радном месту : Средња стручна спрема природног или техничког смера у трајању од четири године, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару

   

  Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку :

   

  • Вештине комуникације  – непосредно кроз разговор са кандидатима;
  • Знање из области канцеларијског пословања, познавање Правилника о управи у јавним тужилаштвима (руковање предметима, начин вођења евиденције, организација рада у јавном тужилаштву), права и дужности државних службеника, одговорност државних службеника – непосредно кроз разговор са кандидатима;
  • Познавање рада на рачунару – Писаним тестом

   

  1. Радно место техничар за ИТ подршку у звању референт – 1 извршилац на неодређено време

   

  Опис послова радног места : Инсталира и одржава систем и комуникациони софтвер, рачунарске мреже, штампаче и другу периферну опрему, инсталира и одржава активну и пасивну комуникациону опрему, администрира ЛАН Тужилаштву, пружа основно упознавање корисника са начином рада помоћу рачунара и прикључење на интернет, прати вирусне програме на интернету и примењује антивирусне заштите, води евиденцију информатичке, телекомуникационе опреме и осталих основних средстава у Тужилаштву, води рачуна о њиховој исправности, евидентира потребе за поправкама као и потребе за набавком истих,  израђује пратећу документацију, помаже у спровођењу статистичких послова и обавља и друге послове по налогу секретара тужилаштва.

   

  Услови за рад на радном месту : Средња стручна спрема природног или техничког смера у трајању од четири године, најмање две године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит и познавање енглеског језика, средњи ниво.

   

  Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку :

   

  • Вештине комуникације  – непосредно кроз разговор са кандидатима;
  • Знање из области канцеларијског пословања, познавање Правилника о управи у јавним тужилаштвима (руковање предметима, начин вођења евиденције, организација рада у јавном тужилаштву), права и дужности државних службеника, одговорност државних службеника – непосредно кроз разговор са кандидатима;
  • Познавање рада на рачунару – Писани тестом;
  • Познавање енглеског језика – писаним тестом

   

   

  III        Место рада за сва радна места: Прво основно јавно тужилаштво у Београду, Булевар Зорана Ђинђића бр. 104, Београд

   

  IV        Адреса на коју се подносе пријаве за сва радна места : Прво основно јавно тужилаштво у Београду, Булевар Зорана Ђинђића бр. 104, 11172 Београд, са назнаком: „За јавни конкурс“.

   

  V         Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу : Секретар тужилаштва Владимир Севић, телефон 011/635-4441.

   

  VI        Општи услови за рад на радним местима : држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

   

  VII      Рок за подношење пријава : рок за подношење пријава је 8 дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

   

  VIII     Докази који се прилажу уз пријаву за конкурс:

   

  • Потписана пријава на конкурс са назнаком радног места на које кандидат конкурише;
  • Лична и радна биографија;
  • оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
  • оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
  • уверење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 месеци);
  • уверење да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (не старије од 6 месеци);
  • потврда да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа (само они кандидати који су радили у државном органу);
  • оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
  • оригинал или oверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);
  • само за радно место под редним бројем 1 – оверена фотокопија уверења о положеном правосудном испиту;
  • за радно место под редним бројем 2 и 3 – оверена фотокопија уверења о положеном државном стручном испиту.

   

  Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

  Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

   

  IX Трајање радног односа: За сва наведена радна места радни однос се заснива на неодређено време.

   

              X Изборни поступак: Кандидати за радно место тужилачког помоћника чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, конкурсна комисија ће накнадно обавестити, писаним путем на адресе које су навели у својим пријавама, телефоном или имејлом о времену и месту обављања разговора, ради провере стручне оспособљености, знања и вештина.

   

  Кандидате за радно место техничар за ИТ подршку и радно место шефа доставне и техничке службе, чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, конкурсна комисија ће накнадно обавестити, писаним путем на адресе које су навели у својим пријавама, телефоном или имејлом о времену и месту писмене провере познавања рада на рачунару, односно енглеског језика.

  Кандидате који успешно заврше писмену проверу познавања рада на рачунару, односно енглеског језика, конкурсна комисија ће на начин описан у претходном ставу обавестити о времену и месту разговора, ради провере других стручних оспособљености, знања и вештина, наведених у тексту огласа о јавном конкурсу.
   

  НАПОМЕНЕ :

   

  Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

   

  Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене закључком конкурсне комисије.

   

  Овај оглас објављује се у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и на порталу е – управе и на интернет презентацији и огласној табли Првог основног јавног тужилаштва у Београду,

   

  Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

   

  ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ

  Љубивоје Ђорђевић