grb

Република Србија

Прво основно јавно тужилаштво у Београду

С А О П Ш Т Е Њ Е

Одељење за спречавање грађења без грађевинске дозволе

 

           У Првом основном јавном тужилаштву у Београду у оквиру кривичног одељења формирно је Одељење за спречавање грађења без грађевинске дозволе. Наведено одељење формирано је пре свега у циљу превенције и превентивног реаговања свих надлежних државних органа како би се учиниоци кривичног дела Грађење без грађевинске дозволе из члана 219а Кривичног закона спречили да заврше започето кривично дело, као и како би се убудуће смањио број учинилаца овог кривичног дела.

 

           Како је и након ступања на снагу Закона о озакоњењу објеката, односно у периоду од 01.01.2015. године закључно са 25.08.2018. године овом тужилаштву поднето око 500 кривичних пријава против познатих учиниоца због кривичног дела Грађење без грађевинске дозволе из члана 219а Кривичног закона, уз претходну сагласност Републичког јавног тужиоца, јавни тужилац Првог основног јавног тужилаштва у Београду донео је одлуку о формирању Одељења за спречавање грађења без грађевинске дозволе, које ће се осим обрађивања предмета из области општег криминала специјалозовати и за поступање по кривичним пријавама које убудуће буду поднете поводом недозвољене градње.

 

           Наиме, “дивља градња” је  инкримисана и представља кривично дело, чија је радња извршења грађење нових објеката или извођење радова на реконструкцији постојећих објеката, без грађевинске дозволе, а које кривично дело је ближе описано у члану 219а Кривичног закона. Извршилац основног облика овог кривичног дела може бити извођач радова и одговорно лице у правном лицу које је извођач радова за које је предвиђена казна затвора од три месеца до три године и новчана казна, као и инвеститор или одговорно лице у правном лицу које је инвеститор објекта, у том случају је предвиђена казна затвора од шест месеци до пет година и новчана казна, док је тежи облик предвиђен када напред наведена лица након доношења решења о обустави радова наставе започету градњу, за шта је прописана казна затвора од једне до осам година и новчана казна.

 

           Прво основно јавно тужилаштво у Београду, као тужилаштво које је месно надлежно са централне градске општине, односно за територију ГО Врачар, ГО Стари град, ГО Савски венац, ГО Палилула и ГО Звездара, сматра да би овакво специјализовано поступање брже и ефикасније остварило циљеве у сузбијању грађења без грађевинске дозволе, како на реконструкцији постојећих објеката тако и на изградњи нових објеката, нарочито оних са већом квадратном површином, а све ради поштовања граница Генералног урбанистичког плана Београда, односно основног, стратешког плана просторног развоја Београда.

 

           Формирањем овог одељења биће омогућено ефикасније искоришћавање свих овлашћења јавног тужиоца која предвиђа Законик о кривичном поступку и Кривични законик, као што су нпр. задржавање и евентуално предлагање притвора за учиниоце овог кривичног дела, одузимање радних машина, грађевинског материјала и других предмета који су били намењени или употребљени за извршење овог кривичног дела.

 

           Циљ рада овог одељења је мултисекторска сарадња на још вишем нивоу са свим државним органима надлежним за решавање питања недозвољење градње, као и стална координација овог тужилаштва са Градским секретаријатом за инспекцијске послове-сектором за грађевински и урбанистички инспекцијски надзор, Грађевинским иснспекцијама градских општина, представницима Министарства грађевинарста, саобраћаја и инфраструктуре, као и представницима Министарства унутрашњих послова, а све ради благовременог сузбијања свих појавних облика недозвољење градње и вршења како специјлане тако и генералне превенције, односно спречавање учиниоца да чини кривично дело Грађење без грађевинске дозволе из члана 219а Кривичног закона, те утицај на њега да убудуће не чини кривично дело, као и утицај на друге да не чине ово кривично дело.

 

           У оквиру Кривичног одељења поред новоформираног Одељења за спречавање грађења без грађевинске дозволе, у овом тужилаштву већ постоје Одељење за борбу против насиља у породици, Привредно и Истражно одељење, односно Истражни центар. Такође, мимо кривичног постоји и Одељење за привредне преступе, које је једино стварно и месно надлежно за поступање на целој територији града Београда и које заступа оптужне акте пред Привредним судом у Београду.

 


Специjални тужиоци за борбу против дивље градње у Београду

У Првом основном jавном тужилаштву у Београду формирано jе Oдељење за спречавање грађења без грађевинске дозволе, специjализовано за поступање по кривичним приjавама за такозвану дивљу градњу, у циљу превенциjе извршења тог кривичног дела и смањења броjа учинилаца, речено jе данас Танјугу у том тужилаштву.

БEOГРAД – У Првом основном jавном тужилаштву у Београду формирано jе Oдељење за спречавање грађења без грађевинске дозволе, специjализовано за поступање по кривичним приjавама за такозвану дивљу градњу, у циљу превенциjе извршења тог кривичног дела и смањења броjа учинилаца, речено jе данас Танјугу у том тужилаштву.

Наиме, након ступања на снагу Закона о озакоњењу обjеката 1. jануара 2015. до 25. августа ове године, због кривичног дела „грађење без грађевинске дозволе“ око 500 кривичних приjава против познатих учинилаца поднето jе само овом београдском тужилаштву, коjе jе надлежно за градске општине Стари Град, Врачар, Звездара, Савски венац и Палилула.

Преузето са сајта ТАНЈУГ


Специјални тужиоци за борбу против дивље градње у Београду

 

У Првом основном јавном тужилаштву у Београду формирано је Одељење за спречавање грађења без грађевинске дозволе, специјализовано за поступање по кривичним пријавама за такозвану дивљу градњу, у циљу превенције извршења тог кривичног дела и смањења броја учинилаца, речено је „Танјугу“ у том тужилаштву.

Након ступања на снагу Закона о озакоњењу објеката 1. јануара 2015. до 25. августа ове године, због кривичног дела „грађење без грађевинске дозволе“ око 500 кривичних пријава против познатих учинилаца поднето је само овом београдском тужилаштву, које је надлежно за градске општине Стари Град, Врачар, Звездара, Савски венац и Палилула.

Подаци Градске управе говоре да је буџет града Београда нелегалном градњом оштећен за више од 70 милиона динара.

Због тога је, уз сагласност Републичког јавног тужиоца, Тужилац Првог основног јавног тужилаштва у Београду донео одлуку о формирању посебног Одељења за спречавање грађења без грађевинске дозволе, које ће се специјалозовати за поступање по кривичним пријавама које убудуће буду поднете поводом дивље градње.

У тужилаштву истичу да је циљ поступања овог Одељења пре свега превентивно реаговање свих надлежних државних органа како би се учиниоци кривичног дела грађење без грађевинске дозволе спречили да заврше започето кривично дело, као и како би се убудуће смањио број учинилаца.

Наиме, „дивља градња“ представља кривично дело, које карактерише грађење нових или извођење радова на реконструкцији постојећих објеката и то без грађевинске дозволе.

Извршилац основног облика овог кривичног дела, за које је предвиђена казна затвора од три месеца до три године и новчана казна, може бити извођач радова и одговорно лице у правном лицу које је извођач радова.

У случају да кривично дело изврши инвеститор или одговорно лице у правном лицу које је инвеститор објекта, закон предвиђа казну затвора од шест месеци до пет година и новчану казну.

Тежи облик овог кривичног дела 

Тежи облик овог кривичног дела постоји када поменута лица, након доношења решења о обустави радова, наставе започету градњу, за шта је прописана казна затвора од једне до осам година и новчана казна.

Прво основно јавно тужилаштво у Београду, које је месно надлежно са централне градске општине сматра да би овакво специјализовано поступање брже и ефикасније остварило циљеве у сузбијању нелегалне градње и на реконструкцији постојећих и изградњи нових објеката, а нарочито оних са већом квадратном површином.

Ово је посебно важно ради поштовања граница Генералног урбанистичког плана Београда, односно основног, стратешког плана просторног развоја Београда, напомињу у Првом основном тужилаштву.

Кажу да ће формирањем овог одељења бити омогућено ефикасније искоришћавање свих овлашћења јавног тужиоца предвиђених кривичним законима као што су задржавање и евентуално предлагање притвора за учиниоце овог кривичног дела, затим одузимање радних машина, грађевинског материјала и других предмета који су били намењени или употребљени за извршење овог кривичног дела.

Идеја је подизање мултисекторске сарадње на виши ниво са свим државним органима надлежним за решавање питања недозвољење градње, као и стална координација овог тужилаштва са Градским секретаријатом за инспекцијске послове-сектором за грађевински и урбанистички инспекцијски надзор, Грађевинским инспекцијама градских општина, представницима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као и представницима МУП-а.

Благовремено сузбијање свих облика недозвољење градње 

Прво основно тужилаштво верује да ће се на овај начин осигурати благовремено сузбијање свих облика недозвољење градње и вршења како специјлане тако и генералне превенције, у смислу спречавања учиниоца да чини кривично дело, као и утицај на њега и друге да убудуће не чине ово кривично дело.

Иначе, поред новофирмираног, Прво основно тужилаштво у Београду у оквиру кривичног одељења већ има специјализована одељења – за борбу против насиља у породици и привредно одељење.

Мимо кривичног има и одељење за привредне преступе које је једино у целом граду Београду и заступа оптузне акте пред Привредним судом.

 

Преузето са сајта РТС

 


Специјални тужиоци за борбу против дивље градње

 

У Првом основном јавном тужилаштву у Београду формирано је Одељење за спречавање грађења без грађевинске дозволе, специјализовано за поступање по кривичним пријавама за такозвану дивљу градњу, у циљу превенције извршења тог кривичног дела и смањења броја учинилаца, речено је Танјугу у том тужилаштву.

Наиме, након ступања на снагу Закона о озакоњењу објеката 1. јануара 2015. до 25. августа ове године, због кривичног дела „грађење без грађевинске дозволе” око 500 кривичних пријава против познатих учинилаца поднето је само овом београдском тужилаштву, које је надлежно за градске општине Стари Град, Врачар, Звездара, Савски венац и Палилула.

Подаци Градске управе говоре да је буџет града Београда нелегалном градњом оштећен за више од 70 милиона динара. Због тога је, уз сагласност Републичког јавног тужиоца, Тужилац Првог основног јавног тужилаштва у Београду донео одлуку о формирању посебног Одељења за спречавање грађења без грађевинске дозволе, које ће се специјалозовати за поступање по кривичним пријавама које убудуће буду поднете поводом дивље градње.

У тужилаштву истичу да је циљ поступања овог Одељења пре свега превентивно реаговање свих надлежних државних органа како би се учиниоци кривичног дела грађење без грађевинске дозволе спречили да заврше започето кривично дело, као и како би се убудуће смањио број учинилаца.

Наиме, „дивља градња” представља кривично дело, које карактерише грађење нових или извођење радова на реконструкцији постојећих објеката и то без грађевинске дозволе. Извршилац основног облика овог кривичног дела, за које је предвиђена казна затвора од три месеца до три године и новчана казна, може бити извођач радова и одговорно лице у правном лицу које је извођач радова.

У случају да кривично дело изврши инвеститор или одговорно лице у правном лицу које је инвеститор објекта, закон предвиђа казну затвора од шест месеци до пет година и новчану казну. Тежи облик овог кривичног дела постоји када поменута лица, након доношења решења о обустави радова, наставе започету градњу, за шта је прописана казна затвора од једне до осам година и новчана казна.

Прво основно јавно тужилаштво у Београду, које је месно надлежно са централне градске општине сматра да би овакво специјализовано поступање брже и ефикасније остварило циљеве у сузбијању нелегалне градње и на реконструкцији постојећих и изградњи нових објеката, а нарочито оних са већом квадратном површином.

Ово је посебно важно ради поштовања граница Генералног урбанистичког плана Београда, односно основног, стратешког плана просторног развоја Београда, напомињу у Првом основном тужилаштву.

Кажу да ће формирањем овог одељења бити омогућено ефикасније искоришћавање свих овлашћења јавног тужиоца предвиђених кривичним законима као што су задржавање и евентуално предлагање притвора за учиниоце овог кривичног дела, затим одузимање радних машина, грађевинског материјала и других предмета који су били намењени или употребљени за извршење овог кривичног дела.

Идеја је подизање мултисекторске сарадње на виши ниво са свим државним органима надлежним за решавање питања недозвољење градње, као и стална координација овог тужилаштва са Градским секретаријатом за инспекцијске послове-сектором за грађевински и урбанистички инспекцијски надзор, Грађевинским инспекцијама градских општина, представницима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као и представницима Министарства унутрашњих послова.

Прво основно тужилаштво верује да ће се на овај начин осигурати благовремено сузбијање свих облика недозвољење градње и вршења како специјлане тако и генералне превенције, у смислу спречавања учиниоца да чини кривично дело, као и утицај на њега и друге да убудуће не чине ово кривично дело.

Иначе, поред новофирмираног, Прво основно тужилаштво у Београду у оквиру кривичног одељења већ има специјализована одељења – за борбу против насиља у породици и привредно одељење. Мимо кривичног има и одељење за привредне преступе које је једино у целом граду Београду и заступа опту\не акте пред Привредним судом.

 

Преузето са сајта Политика

 


 

Специјални тужиоци за борбу против дивље градње у Београду: Нелегална градилишта руже Град и оштећују буџет за више од 70 милиона динара

 

Око 500 пријава против дивље градње стигло је само за општине Стари Град, Врачар, Звездару, Савски венац и Палилулу

У Првом основном јавном тужилаштву у Београду формирано је Одељење за спречавање грађења без грађевинске дозволе, специјализовано за поступање по кривичним пријавама за такозвану дивљу градњу, у циљу превенције извршења тог кривичног дела и смањења броја учинилаца, речено је данас Тањугу у том тужилаштву.

Наиме, након ступања на снагу Закона о озакоњењу објеката 1. јануара 2015. до 25. августа ове године, због кривичног дела „грађење без грађевинске дозволе“ око 500 кривичних пријава против познатих учинилаца поднето је само овом београдском тужилаштву, које је надлежно за градске општине Стари Град, Врачар, Звездара, Савски венац и Палилула.

Нелегална градња на Савском венцу прети да покрене клизиште, угрожено цело насеље: Комуналци запленили машине, чека се инвеститор (ФОТО) (ВИДЕО)

Подаци Градске управе говоре да је буџет града Београда нелегалном градњом оштећен за више од 70 милиона динара.

Бесправна градња недавно је узнемирила и угрозила житеље Савског венца Фото: Никола Томић
Бесправна градња недавно је узнемирила и угрозила житеље Савског венца Фото: Никола Томић

 

Због тога је, уз сагласност Републичког јавног тужиоца, Тужилац Првог основног јавног тужилаштва у Београду донео одлуку о формирању посебног Одељења за спречавање грађења без грађевинске дозволе, које ће се специјалозовати за поступање по кривичним пријавама које убудуће буду поднете поводом дивље градње.

У тужилаштву истичу да је циљ поступања овог Одељења пре свега превентивно реаговање свих надлежних државних органа, како би се починиоци овог кривичног дела спречили да заврше започето кривично дело, као и како би се убудуће смањио број учинилаца.

Дивљи градитељи биће спречени да заврше градњу, кажњени новчано и затвором Фото: пиџабаy.цом
Дивљи градитељи биће спречени да заврше градњу, кажњени новчано и затвором Фото: pixabay.com

 

Наиме, “дивља градња” представља кривично дело, које карактерише грађење нових или извођење радова на реконструкцији постојећих објеката и то без грађевинске дозволе.

Извршилац основног облика овог кривичног дела, за које је предвиђена казна затвора од три месеца до три године и новчана казна, може бити извођач радова и одговорно лице у правном лицу које је извођач радова.

У случају да кривично дело изврши инвеститор или одговорно лице у правном лицу које је инвеститор објекта, закон предвиђа казну затвора од шест месеци до пет година и новчану казну.

Нелегална градња може да покрене клизиште, оштети буџет Града, угрози инфраструктуру, па и животе радника Фото: Никола Томић
Нелегална градња може да покрене клизиште, оштети буџет Града, угрози инфраструктуру, па и животе радника Фото: Никола Томић

 

Тежи облик овог кривичног дела постоји када поменута лица, након доношења решења о обустави радова, наставе започету градњу, за шта је прописана казна затвора од једне до осам година и новчана казна.

ДИВЉА ГРАДЊА РУЖИ БЕОГРАД, ЈЕР СЕ НЕ ПОШТУЈЕ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

Прво основно јавно тужилаштво у Београду, које је месно надлежно са централне градске општине сматра да би овакво специјализовано поступање брже и ефикасније остварило циљеве у сузбијању нелегалне градње и на реконструкцији постојећих и изградњи нових објеката, а нарочито оних са већом квадратном површином.

Ово је посебно важно ради поштовања граница Генералног урбанистичког плана Београда, односно основног, стратешког плана просторног развоја Београда, напомињу у Првом основном тужилаштву.

Novo odeljenje moći će da efikasnije predlaže eventualni pritvor za učinioce Foto-ilustracija: Profimedia/Alamy
Ново одељење моћи ће да ефикасније предлаже евентуални притвор за учиниоце Фото-илустрација: Profimedia/Alamy

 

Кажу да ће формирањем овог одељења бити омогућено ефикасније искоришћавање свих овлашћења јавног тужиоца предвиђених кривичним законима као што су задржавање и евентуално предлагање притвора за учиниоце овог кривичног дела, затим одузимање радних машина, грађевинског материјала и других предмета који су били намењени или употребљени за извршење овог кривичног дела.

Идеја је подизање мултисекторске сарадње на виши ниво са свим државним органима надлежним за решавање питања недозвољење градње, као и стална координација овог тужилаштва са Градским секретаријатом за инспекцијске послове-сектором за грађевински и урбанистички инспекцијски наџор, Грађевинским инспекцијама градских општина, представницима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као и представницима Министарства унутрашњих послова.

Прво основно тужилаштво верује да ће се на овај начин осигурати благовремено сузбијање свих облика недозвољење градње и вршења како специјлане тако и генералне превенције, у смислу спречавања учиниоца да чини кривично дело, као и утицај на њега и друге да убудуће не чине ово кривично дело.

Преузето са сајта Telegraf.rs

 

Саопштења

1. јануара 2019.

ИНТЕРВЈУ

Прво основно јавно тужилаштво у Београду је прво и једино јавно тужилаштво у Републици Србији које је пре доношења Закона…

26. децембра 2018.

Судије и заменици јавних тужилаца положили заклетву у Народној скупштини

Судије, које су први пут изабране на судијску функцију, на Четвртој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у…

23. новембра 2018.

Судије и заменици јавних тужилаца положили заклетву у Народној скупштини

Судије, које су први пут изабранe на судијску функцију, на трећој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије, 9….

©2015 - 2019 Сва права задржава Прво основно јавно тужилаштво у Београду