grb

Република Србија

Прво основно јавно тужилаштво у Београду

С А О П Ш Т Е Њ Е

Примена Закона о спречавању насиља у породици

 

Прво основно јавно тужилаштву у Београду је поред одељења за општи криминал  у мају 2015. године формирало и одељење за борбу против насиља у породици, уз претходно одобрење Републичког јавног тужилаштва. Ово одељења бележи одличне резултате, допринело је ефикаснијој примени Закона о спречавању насиља у породици који је ступио на снагу дана 01.06.2017. године, све захваљујући поступајућим заменицима који се специјализују за предметну материју. У оквиру одељења за борбу против насиља у породици остварена је мултисекторска сарадња на највишем нивоу између овог Тужилаштва, Центра за социјални рад, Министарства унутрашњих послова, здравствених установа и других државних органа, а све у циљу што бржег откривања и препознавања насиља, као и пружању заштите оштећенима. Такође, дана 09.05.2016. године у Првом тужилаштву почела је са радом служба за информисање оштећених лица и сведока, која је оформљена на предлог такође Републичког јавног тужилаштва, и једина је у основним тужилаштвима, а постоји и у још неколико Виших јавних тужилаштава у Србији.

 

У одељењу за борбу против насиља у породици Првог основног јавног тужилаштва у Београду распоређено је осам заменика јавног тужиоца који поступају у предметима из области кривичних дела против брака и породице тако да је за сваку општину из надлежности Првог ОЈТ-а распоређен одређени број заменика. Сагласно члану 25. Закона о спречавању насиља у породици у оквиру овог одељења се организују састанци групе за координацију којима председава заменик јавног тужиоца задужен за општину за коју је формирана подгрупа, а састанцима обавезно присуствују надлежни полицијски службеник и психолог Центра за социјални рад. Састанци се одржавају минимум два пута месечно, а врло често се заказују и ванредни састанци у зависности од конкретних потреба и броја пријављених случајева насиља у периоду који претходи, а који се кроз извештај доставља на дан одржавања састанка од стране надлежног полицијског службеника. Наведени састанци се одржавају у просторијама тужилаштва, а за потребе функционисања рада распоређених заменика у одељењу обезбеђени су технички услови и подршка у смислу посебних записничара, тужилачких сарадника као и референата који су задужени радом у овој области. Како би се испунили циљеви – да се жртви насиља пружи свеобухватна, интегрисана  подршка, председавајући на састанке позива не само саме жртве већ и ординирајуће лекаре, психологе, психијатре, те представнике васпистних установа, директоре школа и педагоге, а такође било је случајева када састанку присуствују сви чланови породице као и психолог школе коју похађа дете које је евентуално жртва психичког насиља. На састанцима се дискутује о свим пријављеним случајевима насиља без обзира да ли се ради о кривичним пријавама надлежне полицијске станице, извештајима о интервенцији одређене полицијске станице или извештајима Градског центра за социјални рад. Такође, захваљујући Општем  протоколу о поступању и сарадњи установа, органа и организација у ситуацијама насиља над женама у породици и у партнерским односима судије парничног одељења достављају овом тужилаштву и решења о привременим мерама заштита од насиља у породици на основу  којих решења се формирају посебни предмети, а који су такође предмет дискутовања. На састанцима групе за координацију у зависности од процене степена ризика од насиља или од рецидива насиља, а коју процену доносе сви присутни, израђују се индивидуални планови заштите и подршке жртви који се здружују списима предмета и прати се примена истих, док постоји потреба за тим. У појединим случајевима уколико жртва није приступила састанку позивана је усмено телефонским путем и са истом се обавља разговор на околности евентуалног поновљеног насиља или другог облика узнемиравања, а имајући у виду променљивост параметара за процену ризика, а садржина разговора се уноси у записник и истовремено се одређују радње и мере које предузимају полицијски службеници, социјални радници и поступајући заменици како би се жртва оснажила, те како би јој се обезбедила помоћ при смештају, давању социјалне помоћи, укључивању у програм заштите при Градском центру за социјални рад.

 

Од почетка примене Закона о спречавању насиља у породици, односно од 01.06.2017. године на територији ГО Палилула одржан је 21 састанак групе за координацију, док је број израђених индивидуалних планова заштите и подршке жртви 143, на територији ГО Звездара 16 састанака и 62 индивидуална плана, на територији ГО Врачар 19 састанака и 233 индивидуална плана, на територији ГО Савски венац 14 састанака и 86 индивидуалних планова и на територији ГО Стари град одржано је 14 састанака групе за координацију и израђено је 75 индивидуалних планова заштите и подршке.

 

Један од примера ефикасног деловања групе за координацију је добро координисана акција полицијских службеника и радника Градског центра за социјални рад, када су полицијски службеници, након што је завршено виђање детета у контролисаним условима у просторијама ГСЦР, Одељење Звездара, лице за којим је претходо била расписана потрага довели у просторије овог тужилаштва како би исти био саслушан у својству осумњиченог. Овакво поступање је договорено на самом састанку групе за координацију где је дошло до укрштања информација о кретањима осумњиченог, а приликом дискутовања индивидуалног плана заштите и подршке жртви.

 

Такође, уведена је обавезна пракса да поступајући заменик пре испитивања сведока оштећеног истом уручи примерак лифлета Службе за информисање и пружање подршке оштећенима са свим одредбама процесних закона које се односе на сведоке.

 

У предметима, у којима из самог иницијалног акта-кривичне пријаве оштећеног или извештаја Министарства унутрашњих послова, произилази да нема елемената бића кривичног дела против брака и породице, нити било ког другог кривичног дела за које се гони по службеној дужности, након што се евенуално превентивно изврше и додатне провере стављањем захтева за прикупљање потребних обавештења, упућује се и позив пријављеном у смислу чл. 282. ст.1. тачка 2 Законика о кривичном поступку, како би се обавио разговор од стране поступајућег заменика, а како би се том приликом пријављени још једном упозорио на одредбе чл. 17. Закона о спречавању насиља у породици, односно упозорио да ће уколико се понашање са елементима насиља понови надлежни полицијски службеници бити у могућности да изрекну хитне мере према могућем учиниоцу кривичног дела. Такође, пријављеном се предочава и обавеза координације са другим државним институцијама  који учестују у превенцији од насиља, те да ће сваки извештај о евентуалном поновљеном насилном понашању бити достављен оовм тужилаштву.

 

Од ступања на снагу Закона о спречавању насиља у породици, односно од 01.06.2017. године на територији ГО Палилула изречене су 62 хитне мере, на територији ГО Звездара 26, на територији ГО Врачар 19, на територији ГО Савски венац 11, док су на територији ГО Стари град изречене 23 хитне мере према могућем учиниоцу кривичног дела.

 

У појединим предметима примењен је форензички интервју – посебан начин испитивања посебно осетљивих сведока, малолетних лица у сарадњи са Центром за заштиту одојчади, деце и омладине када је ангажована јединица за подршку деци у кривичном поступку. Поступци у овом тужилаштву у којима је примењен форензички интервју завршени су закључивањем Споразума о признању криивичног дела са окривљенима.

 

Такође, један од примера добре сарадње је и координација са Саветовалиштем за насиље у породици које је овом тужилаштву омогућило предузимање доказне радње испитивање сведока у њиховим просторијама, у Београду у ул. Милешевска бр. 30,  имајући у виду да је сведока оштећена била корисник Сигурне куће.

 

Посебно истичемо чињеницу да у притворским предметима у којим се   поступа нарочито хитно, извештаје Градског центра за социјални рад ово тужилаштво заприма електронским путем као видове прелиминарног извештаја, како би нам то послужило као смерница за даље извођење доказних радњи, а све у телефонским усменим договорима са радницима центра и у том смислу је квалитет и ажурност кретања информација на знатно вишем нивоу. Укупан број притворских предмета из области кривичних дела против брака и породице од почетка примене Закона о спречавању насиља у породици, односно од 01.06.2017. године је 76.

 

Сходно обавезном упутству Републичког јавног тужилаштва које се односи на поступање у случајевима злостављања, па аналогно томе и у случајевима насиља, полицијски службеници су обавезни да видљиве телесне повреде код жртве фотографишу, како би се обезбедио доказ и у случајевима када сведок оштећени не жели да му се укаже лекарска помоћ. Уколико сведок оштећени пристане да му се укаже лекарска помоћ, уз лекарски извештај треба да буду приложене фотографије телесних повреда, које по правилу сачињава криминалистички техничар, а ако то није могуће, лекар или поступајући заменик јавног тужиоца треба сам да фотографише уочене повреде (нпр. мобилним телефоном). Такође, лекар у лекарском извештају треба да наведе начин и време настанка повреда, према казивању оштећеног.

 

У току трајања акције „16 дана активизма против насиља над женама“ заменици Првог основног јавног тужилаштва одржали су, уз одобрење јавног тужиоца низ трибина, предавања ( ГО Врачар, ГО Звездара, Научно саветовање на Правном факултету Универзитета Унион, Задужбина Илије Коларца, Кућа људских права) и председавали округлим столовима, како би пренели своја знања и искуства у вези примене Закона о спречавању насиља у породици, а све у циљу што ефикасније примене овог закона, превентивног деловања у борби против насиља у породици, као и пружања помоћи жртвама.

 

Приликом процесуирања осумњичених због извршења кривичног дела Прогањање из чл. 138а у овом тужилаштву примењен је институт Одлагање кривичног гоњења и то чл. 283. тачка 6. Законика о кривичном поступку, која се односи на подвргавање психосоцијалном третману ради отклањања узрока насилничког понашања, а овај институт примењен је управо као последица мултисекторске сарадње, када је приликом дискутовања пријављеног случаја психолог ГСЦР, одељење Звездара, дао препоруку за примену конретног третмана у оквиру саветовалишта за брак и породицу ГСЦР Ниш, где осумњичени има пребивалиште и боравиште.

 

У оквиру рада Одељења за борбу против насиља у породици уведена је нова пракса да осумњичени којима је наложена обавеза одвикавања од алкохола или  опојних дрога, периодично по упућеном телефонском позиву присуствују састанцима групе за координацију, којом приликом редовно достављају извештаје лекара код којих су на програму лечења, те дају изјаву о тренутном стању, породичним приликама, дају податке за лица која су им пратиоци у лечењу, као и друге потребне податке у сваком конкретном случају. На овај начин се ефикасно врши надзор и нека врста контроле у примени одређених института, као и прати положај жртве, који је због комплексности кривичних дела против брака и породице врло специфичан.

 

Такође, када су за то испуњени законом прописани услови Прво основно јавно тужилаштво парничном одељењу надлежног суда подноси тужбу за одређивање мера заштите од насиља у породици сходно одредби члана 284. Породичног закона, а све у складу са изнетим закључцима и ставовима, дискутованим плановима са састанака групе за координацију.

 


У централним општинама Београда хитне мере за 141 насилника

За непуних седам месеци примене Закона о спречавању насиља у породици на териториjи, махом централних општина у Београду, 141 насилник jе био удаљен из свог дома или му jе изречена забрана приласка жртви.

БEOГРAД – За непуних седам месеци примене Закона о спречавању насиља у породици на териториjи, махом централних општина у Београду, 141 насилник jе био удаљен из свог дома или му jе изрицена забрана приласка жртви.
Према подацима Првог основног тужилаштва у Београду, наjвише изречених поменутих хитних мера било jе на општини Палилула – 62, затим на оптшини Звездара – 26, следи Стари Град са 23 хитне мере, затим Врачар са 19 и Савски венац са 11.

 

 

 

Преузето са сајта Танјуг

 


 

У централним општинама Београда хитне мере за 141 насилника

За непуних седам месеци примене Закона о спречавању насиља у породици на територији, махом централних општина у Београду, 141 насилник је био удаљен из свог дома или му је изричена забрана приласка жртви.

Према подацима Првог основног тужилаштва у Београду, највише изречених поменутих хитних мера било је на општини Палилула – 62, затим на оптшини Звездара – 26, следи Стари Град са 23 хитне мере, затим Врачар са 19 и Савски венац са 11.

Хитне мере удаљења из породичног дома до 30 дана и/или забрана приласка жртви изрицане су према потенцијалним учиниоцима кривичног дела, будући да се на овај начин поступа у циљу спречавања ескалације насиља које би резултирало кривичним делом и покретањем кривичног поступка.

Прво основно тужилаштво на свом сајту је детаљно указало како се у пракси спроводи Закон у циљу пружања свеобухватне подршке жртви насиља – кооринираном сарадњом, редовним и ванредним састанцима државних органа уз координацију тужилаштва, а ради истраживања и праћења случајева пријављеног породичног насиља.

Тако је од 1. јуна за територију Палилуле одржан 21 састанак групе за координацију, а група је израдила 143 индивидуална плана за заштиту и подршку žжртвама.

На територију Звездаре одржано је 16 састанака и израђено је 62 индивидуална плана за жртве, на Врачару је било 19 састанака и 233 индивидуална плана, на територији Савском венцу 14 састанака и 86 индивидуалних планова и на територији Старог града одрžжано је 14 састанака и израђено је 75 индивидуалних планова заштите и подршке.

На састанке радне групе, који се закзаују најмање два пута месечно, председавајући – заменик јавног тужиоца, поред представника центара за социјални рад и полиције позивао је и žртве, лекаре, психологе, психијатре, представнике васпистних установа, директоре школа и педагоге.

На састанцима се дискутује о свим пријављеним случајевима насиља без обзира да ли се ради о кривичним пријавама надлеžне полицијске станице, извештајима о интервенцији одређене полицијске станице или извештајима Градског центра за социјални рад.

Један од примера ефикасног деловања групе за координацију била је добро координисана акција полицијских служžбеника и радника Градског центра за социјални рад.

Наиме, како наводи тужилаштво, након што је завршено виђање детета у контролисаним условима у просторијама Градског центра за социјални рад на Звездари, поцијски службеници су једно лице за којим је била расписана потрага, привели у туžжилаштво како би био саслушан у својству осумњиченог.

Овакво поступање је договорено на самом састанку групе за координацију где је доšло до укрштања информација о кретању осумњиченог приликом дискутовања индивидуалног плана заштите и подршке жртви, наводи тужилаштво.

У појединим предметима примењен је „форензички интервју“ – посебан начин испитивања посебно осетљивих сведока, малолетних лица у сарадњи са Центром за заштиту одојчади, деце и омладине када је ангаžована јединица за подршку деци у кривичном поступку.

Поступци у овом тужилаштву у којима је примењен форензички интервју завршени су закључивањем Споразума о признању кривичног дела са окривљенима, напоменуло је тужилаштво.

Иначе, према подацима Министарства правде с краја децембра, у првих шест месеци примене новог Закона, на територији Србије размотрено је више од 20.000 случајева насиља у породици, одређено је 7.000 хитних мера и урађено је преко 4.000 индивидуалних планова заштите žжртава насиља у породици.

Преузето са сајта РТС

 


 

У БЕОГРАДУ 141 ЧОВЕК ИСТЕРАН ИЗ КУЋЕ ЗБОГ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ: И то за непуних седам месеци

U BEOGRADU 141 ČOVEK ISTERAN IZ KUĆE ZBOG NASILJA U PORODICI: I to za nepunih sedam meseci

За непуних седам месеци примене Закона о спречавању насиља у породици на територији, махом централних општина у Београду, 141 насилник је био удаљен из свог дома или му је изричена забрана приласка жртви. Према подацима Првог основног тужилаштва у Београду, највише изречених поменутих хитних мера било је на општини Палилула – 62, затим на оптшини Звездара – 26, следи Стари Град са 23 хитне мере, затим Врачар са 19 и Савски венац са 11.

Хитне мере удаљења из породичног дома до 30 дана и/или забрана приласка жртви изрицане су према потенцијалним учиниоцима кривичног дела, будући да се на овај начин поступа у циљу спречавања ескалације насиља које би резултирало кривичним делом и покретањем кривичног поступка.

Прво основно тужилаштво на свом сајту је детаљно указало како се у пракси спроводи Закон у циљу пружања свеобухватне подршке жртви насиља – координираном сарадњом, редовним и ванредним састанцима државних органа уз координацију тужилаштва, а ради истразивања и праћења случајева пријављеног породичног насиља. Тако је од 1. јуна за територију Палилуле одржан 21 састанак групе за координацију, а група је израдила 143 индивидуална плана за заштиту и подршку жртвама.

На територију Звездаре одржано је 16 састанака и израђено је 62 индивидуална плана за жртве, на Врачару је било 19 састанака и 233 индивидуална плана, на територији Савском венцу 14 састанака и 86 индивидуалних планова и на територији Старог града одржано је 14 састанака и израђено је 75 индивидуалних планова заштите и подршке. На састанке радне групе, који се закзаују најмање два пута месечно, председавајући – заменик јавног тужиоца, поред представника центара за социјални рад и полиције позивао је и жртве, лекаре, психологе, психијатре, представнике васпистних установа, директоре школа и педагоге.

На састанцима се дискутује о свим пријављеним случајевима насиља без обзира да ли се ради о кривичним пријавама надлежне полицијске станице, извештајима о интервенцији одређене полицијске станице или извештајима Градског центра за социјални рад. Један од примера ефикасног деловања групе за координацију била је добро координисана акција полицијских службеника и радника Градског центра за социјални рад.

Наиме, како наводи тужилаштво, након што је завршено виђање детета у контролисаним условима у просторијама Градског центра за социјални рад на Звездари, поцијски службеници су једно лице за којим је била расписана потрага, привели у тужилаштво како би био саслушан у својству осумњиченог. Овакво поступање је договорено на самом састанку групе за координацију где је дошло до укрштања информација о кретању осумњиченог приликом дискутовања индивидуалног плана заштите и подршке жртви, наводи тужилаштво.

У појединим предметима примењен је „форензички интервју“ посебан начин испитивања посебно осетљивих сведока, малолетних лица у сарадњи са Центром за заштиту одојчади, деце и омладине када је ангажована јединица за подршку деци у кривичном поступку. Поступци у овом тужилаштву у којима је примењен форензички интервју завршени су закључивањем Споразума о признању кривичног дела са окривљенима, напоменуло је тужилаштво.

Иначе, према подацима Министарства правде с краја децембра, у првих шест месеци примене новог Закона, на територији Србије размотрено је више од 20.000 случајева насиља у породици, одређено је 7.000 хитних мера и урађено је преко 4.000 индивидуалних планова заштите жртава насиља у породици.

Преузето са сајта Kurir

 


У централним општинама Београда хитне мере за 141 насилника

За непуних седам месеци примене Закона о спречавању насиља у породици на територији, махом централних општина у Београду, 141 насилник је био удаљен из свог дома или му је изричена забрана приласка жртви

 Фото: Shutterstock

За непуних седам месеци примене Закона о спречавању насиља у породици на територији, махом централних општина у Београду, 141 насилник је био удаљен из свог дома или му је изричена забрана приласка жртви.

Према подацима Првог основног тужилаштва у Београду, највише изречених поменутих хитних мера било је на општини Палилула – 62, затим на оптшини Звездара – 26, следи Стари Град са 23 хитне мере, затим Врачар са 19 и Савски венац са 11.

Хитне мере удаљења из породичног дома до 30 дана и / или забрана приласка жртви изрицане су према потенцијалним учиниоцима кривичног дела, будући да се на овај начин поступа у циљу спречавања ескалације насиља које би резултирало кривичним делом и покретањем кривичног поступка.

Прво основно тужилаштво на свом сајту је детаљно указало како се у пракси спроводи Закон у циљу пружања свеобухватне подршке жртви насиља – координираном сарадњом, редовним и ванредним састанцима државних органа уз координацију тужилаштва, а ради истраживања и праћења случајева пријављеног породичног насиља.

Тако је од 1. јуна за територију Палилуле одржан 21 састанак групе за координацију, а група је израдила 143 индивидуална плана за заштиту и подршку жртвама.

На територији Звездаре одржано је 16 састанака и израђено је 62 индивидуална плана за жртве, на Врачару је било 19 састанака и 233 индивидуална плана, на територији Савском венцу 14 састанака и 86 индивидуалних планова и на територији Старог града одржано је 14 састанака и израђено је 75 индивидуалних планова заштите и подршке.

На састанке радне групе, који се закзаују најмање два пута месечно, председавајући – заменик јавног тужиоца, поред представника центара за социјални рад и полиције позивао је и жртве, лекаре, психологе, психијатре, представнике васпистних установа, директоре школа и педагоге.

На састанцима се дискутује о свим пријављеним случајевима насиља без обзира да ли се ради о кривичним пријавама надлежне полицијске станице, извештајима о интервенцији одређене полицијске станице или извештајима Градског центра за социјални рад.

Један од примера ефикасног деловања групе за координацију била је добро координисана акција полицијских службеника и радника Градског центра за социјални рад.

Наиме, како наводи тужилаштво, након што је завршено виђање детета у контролисаним условима у просторијама Градског центра за социјални рад на Звездари, поцијски службеници су једно лице за којим је била расписана потрага, привели у тужилаштво како би био саслушан у својству осумњиченог.

Овакво поступање је договорено на самом састанку групе за координацију где је дошло до укрштања информација о кретању осумњиченог приликом дискутовања индивидуалног плана заштите и подршке жртви, наводи тужилаштво.

У појединим предметима примењен је „форензички интервју“ – посебан начин испитивања посебно осетљивих сведока, малолетних лица у сарадњи са Центром за заштиту одојчади, деце и омладине када је ангажована јединица за подршку деци у кривичном поступку.

Поступци у овом тужилаштву у којима је примењен форензички интервју завршени су закључивањем Споразума о признању кривичног дела са окривљенима, напоменуло је тужилаштво.

Иначе, према подацима Министарства правде с краја децембра, у првих шест месеци примене новог Закона, на територији Србије размотрено је више од 20.000 случајева насиља у породици, одређено је 7.000 хитних мера и урађено је преко 4.000 индивидуалних планова заштите жртава насиља у породици.

 

Преузето са сајта вечернњеНОВОСТИ

 


 

Форензички интервју за децу жртве насиља

Разговор се обавља се ван суднице, у просторијама прилагођеним узрасту детета, а питања поставља психолог који је преко „бубице” у директном контакту са тужиоцем

Прво основно јавно тужилаштво у Београду једно је од малобројних у Србији које у предметима насиља у породици користи форензички интервју – посебан начин испитивања малолетника који су били жртве насиља. Испитивање деце обавља се ван суднице, у просторијама прилагођеним узрасту детета, а питања му поставља психолог који је преко „бубице” у директном контакту са тужиоцем и осталим учесницима у поступку.

– Након што поступајући тужилац на основу Законика о кривичном поступку, донесе решење о посебно осетљивом сведоку, контактира се Центар за заштиту одојчади, деце и омладине у Београду како би се у њиховим просторијама заказао интервју. Присуствују му пуномоћник оштећеног, психолог које је претходно вештачио дете, бранилац окривљеног, законски заступник малолетника, поступајући тужилац и психолог центра.

Преузето са сајта Политика

Саопштења

1. јануара 2019.

ИНТЕРВЈУ

Прво основно јавно тужилаштво у Београду је прво и једино јавно тужилаштво у Републици Србији које је пре доношења Закона…

26. децембра 2018.

Судије и заменици јавних тужилаца положили заклетву у Народној скупштини

Судије, које су први пут изабране на судијску функцију, на Четвртој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у…

23. новембра 2018.

Судије и заменици јавних тужилаца положили заклетву у Народној скупштини

Судије, које су први пут изабранe на судијску функцију, на трећој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије, 9….

©2015 - 2019 Сва права задржава Прво основно јавно тужилаштво у Београду