grb

Република Србија

Прво основно јавно тужилаштво у Београду

У вези Закона о спречавању насиља у породици који је ступио на снагу 01. јуна 2017. године.

1.Шта је насиље у породици у смислу Закона о спречавању насиља у породици?

-Насиље у породици у смислу овог Закона јесте акт физичког, сексуалног, физичког или економског насиља учиниоца према лицу са којим се учинилац налази у садашњем или ранијем брачном или ванбрачном или партнерском односу ( супруга, ванбрачна супруга, емотивна партнерка) или према лицу са којим је крвни сродник у правој линији (отац, мајка, дете, баба и деда), а у побочној линији другог степена (брат, сестра, тетка, ујак, стриц) или са којим је сродник по тазбини другог степена (таст, ташта, свекар, свекрва) или коме је усвојитељ, усвојеник, храњеник или хранитељ или према другом лицу са којим живи или је живео у заједничком домаћинству.

 

2.Шта је физичко насиље?

 

– физичко насиље је употреба физичке силе независно да ли је дошло до телесне повреде.

 

3.Шта је сексуално насиље?

 

-Сексуално насиље  је било који сексуални чин, покушај остваривања сексуалног чина, нежељени сексуални коментар или предлог који је усмерен против особе и њене сексуалности.

 

4.Шта је економско насиље?

 

-Економско насиље представља ускраћивање или контролу приступа новцу, ускраћивање права на власништво, спречавање приступа запослењу или образовању, те директну контролу радног понашања и професионалних избора.

 

5.Према коме може бити извршено насиље у породици?

 

-Насиље може бити извршено према лицу са којим се учинилац налази у садашњем или ранијем брачном или ванбрачном или партнерском односу ( супруга, ванбрачна супруга, емотивна партнерка), крвни сродник у правој линији (дете, отац, мајка, баба и деда) , побочној линији до другог степена (брат, сестра, ујак, тетка, стриц,), сродник по тазбини друго степена (таст, ташта, свекар, свекрва), усвојитељ, усвојеник, храњеник или хранитељ, према другом лицу са којим живи или је живео у заједничком домаћинству.

 

6.Када постоји непосредна опасност од насиља?

 

-Непосредна опасност од насиља у породици постоји када из понашања могућег учиниоца и других околности произилази да је он спреман да у времену које непосредно предстоји по први пут учини или понови насиље у породици.

 

7. Ко може да пријави насиље у породици?

 

-Свако мора да пријави без одлагања насиље у породици или непосредну опасност од њега. Државни и други органи, организације и установе обавезне су да неодложно пријаве свако сазнање о насиљу у породици или непосредној опасности од њега.

 

8.Коме се пријављује насиље у породици?

 

-Полицији или јавном тужиоцу.

 

9.Које су дужности полицијских службеника сходно Закону о спречавању насиља у породици?

 

-Полицијски службеници су дужни да реагују на сваки позив о пријављеном случају насиља и  да интервенишу на лице места.

 

10.Ко изриче хитну меру?

 

-Хитне мере издаје надлежни полицијски службеник.

 

11.У којој форми се изриче хитна мера?

 

-У форми наређења.

 

12.Које  хитне мере  изриче полицијски службеник?

 

1-мера привременог удаљења учиниоца из стана;

2-мера привремене забране учиниоца да контактира жртву насиља и прилази јој.

Наређењем могу да се изрекну обе хитне мере.

 

 

13.Коме се уручује хитна мера?

 

-Наређење се уручује лицу кома је хитна мера изречена.

 

14.Шта се дешава уколико лице коме је изречена хитна мера одбије пријем наређења надлежног полицијског службеника?

 

-Ако лице одбије пријем наређења, надлежни полицијски службеник саставља о томе белешку, чиме се сматра да је наређење уручено.

 

15.Колико дуго траје хитна мера коју изриче надлежни полицијски службеник?

-Хитна мера коју изриче надлежни полицијски службеник траје 48 часова од уручења наређења.

 

16.Да ли лице коме је изречена хитна мера привременог удаљења учиниоца из стана може узети своје личне и неопходне ствари након изрицања мере?

-Ако буде продужена хитна мера привременог удаљења учиниоца из стана, лице коме је изречена може да у пратњи полицијских службеника узме из стана неопходне личне ствари.

 

17. Ко подноси предлог да се хитна мера изречена наредбом полицијског службеника продужи.

 

-У року од 24 часа од часа уручења наредбе – наређења лицу коме је изречена хитна мера,  јавни тужилац подноси предлог за продужење ове мере судији за претходни поступак.

 

18. Шта судија за претходни поступак може одлучити поводом предлога јавног тужиоца да се хитна мера продужи:

 

– суд може решењем продужити хитну меру

или

– решењем одбити предлог као неоснован.

 

19.За који временски период суд може продужити хитну меру?

-Суд може хитну меру продужити за још 30 дана.

 

 

20 .Ко подноси жалбу на одлуку судије за претходни поступак (решење)?

-Жалбу могу поднети основни јавни тужилац и лице коме је изречена хитна мера.

 

21.Да ли жалба одлаже извршење решења основног суда?

-Жалба не одлаже извршење решења основног суда.

 

22.Коме се изјављује жалба на одлуку судије за претходни поступак основног суда?

-Жалба се изјављује Вишем суду преко Основног суда у року од 3 дана од дана пријема решења.

 

23.Ко одлучује о жалби?

– О жалби одлучује веће вишег суда у року од 3 дана од дана.

 

24.Шта Виши суд може одлучити?

 

-Виши суд може одбити жалбу и потврдити решење основног суда,

-Виши суд може усвојити жалбу и преиначити решење основног суда.

-Виши суд не може укинути решење основног суда и предмет вратити основном суду на поновно одлучивање.

 

25.Шта је индивидуални план заштите и подршке жртви сходно Закону о спречавању насиља у породици?

-Индивидуални план заштите и подршке је скуп мера, којима се одређују, рокови за предузимање конкретних мера, план праћења предузетих мера, план процене делотворности планираних и предузетих мера и предвиђања и коме се жртва јавља у случају кршења хитних мера. Индивидуалним планом заштите предвиђају се мере заштите.

 

26.Шта су мере заштите?

-То су мере којима се омогућава, безбедност жртве, заустављање насиља, спречавање поновног насиља, заштита права жртве.

 

27. Шта омогућавају мере подршке?

– Мере подршке омогућавају да се жртви пружи психосоцијална и друга подршка ради њеног: опоравка, оснаживања и осамостаљивања.

 

28.Да ли се за сваку жртву насиља доноси индивидуални план заштите?

-Да, за сваку жртву насиља доноси се индивидуални план заштите.

 

Саопштења

1. јануара 2019.

ИНТЕРВЈУ

Прво основно јавно тужилаштво у Београду је прво и једино јавно тужилаштво у Републици Србији које је пре доношења Закона…

26. децембра 2018.

Судије и заменици јавних тужилаца положили заклетву у Народној скупштини

Судије, које су први пут изабране на судијску функцију, на Четвртој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у…

23. новембра 2018.

Судије и заменици јавних тужилаца положили заклетву у Народној скупштини

Судије, које су први пут изабранe на судијску функцију, на трећој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије, 9….

©2015 - 2019 Сва права задржава Прво основно јавно тужилаштво у Београду