grb

Република Србија

Прво основно јавно тужилаштво у Београду

Питања и одговори

Opis

Да ли ће се одлагање кривичног гоњења примењивати сваки пут када су испуњени законски услови и када је окривљени заинтересован да се наведени институт примени?

Законик о кривичном поступку не обавезује јавног тужиоца да у сваком конкретном случају, када су за то испуњени законски  услови, примени институт одлагања кривичног гоњења, па се тако, према  ставу овог тужилаштва, овај институт по правилу неће примењивати код кривичних дела из групе кривичних дела против  полне слободе,  код кривичних...

Где обављам друштвено користан рад и на који рачун уплаћујем новац у хуманитарне сврхе?

Прво основно јавно тужилаштво у Београду има закључене Протоколе о реализацији друштвено-корисног рада са Јавним комуналним предузећем „Градска чистоћа“ и Јавним комуналним предузећем „Зеленило Београд“, у која се упућују окривљени у односу на које је одложено кривично гоњење како би обавили рад из делокруга њихових регистрованих делатности, док се новац...

Шта је споразум о признању кривичног дела?

Законик о кривичном поступку Јавном тужиоцу као субјекту кривично – правног прогона оставља могућност постизања споразума о признању кривичног дела са окривљеним. Овакав вид споразумевања, гледано са стране тужилаштва, доприноси економичности кривичног поступка обзиром да поступци знају да буду дуготрајни и скупи,  а споразум као такав, те спремност и иницијатива...

Да ли судија мора да прихвати споразум о признању кривичног дела који сам закључио са јавним тужиоцем?

Суд у сваком конкретном случају одлучује о споразуму о признању кривичног дела, те у том смислу може: одбацити споразум уколико не садржи све обавезне елементе прописане Закоником о кривичном поступку или уколико није дошао окривљени који је уредно позван, а није оправдао изостанак; одбити споразум уколико дело које је предмет...

Шта се дешава са споразумом о признању кривичног дела уколико судија одбије исти?

Када решење којим је суд одбио споразум постане  правноснажно споразум о признању  кривичног дела и сви списи у вези са њим уништавају се у присуству судије који је донео то решење и о томе се саставља записник, а поступак се враћа у фазу која је претходила закључењу  споразума и тај...

О тужилаштву

Прво основно јавно тужилаштво у Београду има вишедеценијски континуитет, али се његово формирање под тим називом везује за Јануар месец 2010. године и нову територијалну организацију правосудних органа. У његову месну надлежност улази до тада пет општинских тужилаштава која су територијално обухватала десет градских општина Града Београда...

Питања и савети

switch
П: У вези Закона о спречавању насиља у породици који је ступио на снагу 01. јуна 2017. године.

O: 1.Шта је насиље у породици у смислу Закона о спречавању насиља у породици? -Насиље у породици у смислу овог Закона јесте акт физичког, сексуалног, физичког или економског насиља учиниоца према...

©2015 - 2019 Сва права задржава Прво основно јавно тужилаштво у Београду