grb

Република Србија

Прво основно јавно тужилаштво у Београду

Питања и одговори

Opis

У вези Закона о спречавању насиља у породици који је ступио на снагу 01. јуна 2017. године.

1.Шта је насиље у породици у смислу Закона о спречавању насиља у породици? -Насиље у породици у смислу овог Закона јесте акт физичког, сексуалног, физичког или економског насиља учиниоца према лицу са којим се учинилац налази у садашњем или ранијем брачном или ванбрачном или партнерском односу ( супруга, ванбрачна супруга,...

У вези Службе за информисање и подршку оштећенима и сведоцима у јавним тужилаштвима.

1.Који су циљеви и задаци ове службе? -Служба за информисање и подршку оштећенима и сведоцима кривичног дела, пружа информације о даљем поступку (која фаза поступка предстоји, у чему се она разликује од претходне, који је њен смисао и значај). Пружа информације о томе како ће изгледати суђење (ко ће све...

Да ли ми је неопходан адвокат у поступку који се против мене води?

Законик о кривичном поступку у члану 74 прописује ситуације у којима окривљени мора имати браниоца и то су: 1) ако је нем, глув, слеп или неспособан да се сам успешно брани - од првог саслушања, па до правноснажног окончања кривичног поступка; 2) ако се поступак води због кривичног дела за...

Желим браниоца, ставља ми се на терет кривично дело за које није обавезна одбрана, али не располажем новчаним средствима да га платим?

Чланом 77. Законика о кривичном поступку прописана је одбрана сиромашног, те предвиђено да ће се окривљеном, који према свом имовинском стању не може да плати награду и трошкове браниоца, поставити  на његов захтев бранилац иако не постоје разлози за обавезну одбрану, ако се кривични поступак води за кривично дело за...

Право окривљеног да у току поступка разматра списе и разгледа предмете који служе као доказ ?

У члану 68. Законика о кривичном поступку, између осталих, прописано је и право окривљеног да разматра списе и разгледа предмете који служе као доказ. Да би окривљени имао право да разматра списе неопходно је, тј. услов је да буде саслушан по одредбама о саслушању окривљеног, како је то предвиђено чланом...

Да ли сам дужан да сведочим у кривичном поступку који се води против мог сина?

Према члану 94. Законика о кривичном поступку од дужности сведочења ослобођено је: лице са којим окривљени живи у браку, ванбрачној или другој трајној заједници живота; сродник окривљеног по крви у правој линији, у побочној линији до трећег степена закључно, као и сродник по тазбини до другог  степена  закључно; усвојеник и...

Шта је притвор ?

Притвор је мера за обезбеђење присуства окривљеног и несметано вођење кривичног поступка и може се одредити према осумњиченом ако се крије или се не може утврдити његова истоветност или у својству оптуженог очигледно избегава да дође на главни претрес или ако постоје друге околности које указују на опасност од бекства;...

Шта је опортунитет (одлагање кривичног гоњења)?

Како то прописује члан 283 Законика о кривичном поступку Јавни тужилац може одложити кривично гоњење (применити опортунитет) за кривична дела за која је предвиђена новчана казна или казна затвора до пет година, ако осумњичени прихвати једну или више од следећих обавеза: 1) да отклони штетну последицу насталу извршењем кривичног дела...

До ког тренутка се према мени може одложити кривично гоњење?

Кривично гоњење се може одложити до тренутка покретања кривичног поступка, тј. до тренутка одређивања главног претреса или рочишта за изрицање кривичне санкције у скраћеном поступку као и до доношења решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога у скраћеном поступку Након тог тренутка, у смислу одредаба Законика о кривичном поступку,...

Да ли се према мени може одложити кривично гоњење више од једног пута?

У свакој конкретној ситуацији поступајући Заменик јавног тужиоца процењује испуњеност законом прописаних услова, те целисходност одлагања кривичног гоњења, посебно ценећи ранију осуђиваност лица у односу на које се гоњење одлаже, ранију прекршајну кажњаваност, те околности под којима је кривично дело учињено, па у зависности од тога зависи и одлука да...

О тужилаштву

Прво основно јавно тужилаштво у Београду има вишедеценијски континуитет, али се његово формирање под тим називом везује за Јануар месец 2010. године и нову територијалну организацију правосудних органа. У његову месну надлежност улази до тада пет општинских тужилаштава која су територијално обухватала десет градских општина Града Београда...

Питања и савети

switch
П: У вези Закона о спречавању насиља у породици који је ступио на снагу 01. јуна 2017. године.

O: 1.Шта је насиље у породици у смислу Закона о спречавању насиља у породици? -Насиље у породици у смислу овог Закона јесте акт физичког, сексуалног, физичког или економског насиља учиниоца према...

©2015 - 2019 Сва права задржава Прво основно јавно тужилаштво у Београду