grb

Република Србија

Прво основно јавно тужилаштво у Београду

Овлашћења и надлежности

Јавно тужилаштво је самостални државни орган који гони учиниоце кривичних дела и других кажњивих дела за које се гоњење предузима по службеној дужности, те предузима мере за заштиту уставности и законитости. Јавно тужилаштво врши своју функцију на основу Устава, закона, потврђеног међународног уговора и прописа донетог на основу закона. Републичко јавно тужилаштво је највише јавно тужилаштво у Републици Србији. Јавно тужилаштво чине јавни тужилац, заменици јавног тужиоца и особље јавног тужилаштва. Функцију јавног тужилаштва врши јавни тужилац. Сви у јавном тужилаштву подређени су јавном тужиоцу.

Јавно тужилаштво Републике Србије чине  Републичко јавно тужилаштво, апелациона јавна тужилаштва, виша јавна тужилаштва, основна јавна тужилаштва и јавна тужилаштва посебне надлежности – Тужилаштво за организовани криминал и Тужилаштво за ратне злочине.

Сваки јавни тужилац је подређен Републичком јавном тужиоцу и свако јавно тужилаштво Републичком јавном тужилаштву.

Државно веће тужилаца је самосталан орган који обезбеђује и гарантује самосталност јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца.

Овлашћења јавног тужиоца (Законик о кривичном поступку)

Основно право и основна дужност јавног тужиоца је гоњење учинилаца кривичних дела.

За кривична дела за која се гони по службеној дужности, јавни тужилац је надлежан да:

1) руководи предистражним поступком;
2) одлучује о непредузимању или одлагању кривичног гоњења;
3) спроводи истрагу;
4) закључи споразум о признању кривичног дела и споразум о сведочењу;
5) подиже и заступа оптужбу пред надлежним судом;
6) одустане од оптужбе;
7) изјављује жалбе против неправноснажних судских одлука и да подноси ванредне правне лекове против правноснажних судских одлука;
8) предузима друге радње када је то одређено овим закоником.

Поред наведеног Јавни тужилац има овлашћења прописана и другим законима као што су Породични закон, Закон о привредним преступима и други.

Прво основно јавно тужилаштво у Београду основано је за подручје Првог основног суда у Београду односно спровођење јавнотужилачке функције пред овим судом. Основни јавни тужилац у седишту Привредног суда поступа и пред тим судом. Прво основно јавно тужилаштво у Београду је надлежно за општине Савски венац, Палилулу, Врачар, Звездару и Стари град.

Стварна надлежност јавног тужилаштва прописана је чланом 14. Закона о јавном тужилаштву и одређује се у складу са одредбама закона које важе за утврђивање стварне надлежности суда (Закон о уређењу судова) пред којим јавно тужилаштво поступа, осим када законом није друкчије одређено.

Месна надлежност Првог основног јавног тужилаштва у Београду одређена је Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС“, број 101/13 од 21.11.2013.год. који се примењује од 01.01.2014.год.)

Саопштења

27. априла 2018.

С А О П Ш Т Е Њ Е

Дана 27.04.2018. године Прво основно јавно тужилаштво донело је Решење којим је одбачена кривична пријава поднета од стране Лидије Валтнер…

23. априла 2018.

С А О П Ш Т Е Њ Е

Дана 19.04.2018. године Сектор унутрашње контроле, Министарства унутрашњих послова Републике Србије је, након прикупљених обавештења по захтеву Првог основног јавног…

12. априла 2018.

Заменици јавног тужиоца положили заклетву

Заменици јавног тужиоца у Републици Србији, који су изабрани на Првој седници Првог редовног заседања Народне скупштине, положили су данас…

©2015 - 2018 Сва права задржава Прво основно јавно тужилаштво у Београду