grb

Република Србија

Прво основно јавно тужилаштво у Београду

Овлашћења и надлежности

Јавно тужилаштво је самостални државни орган који гони учиниоце кривичних дела и других кажњивих дела за које се гоњење предузима по службеној дужности, те предузима мере за заштиту уставности и законитости. Јавно тужилаштво врши своју функцију на основу Устава, закона, потврђеног међународног уговора и прописа донетог на основу закона. Републичко јавно тужилаштво је највише јавно тужилаштво у Републици Србији. Јавно тужилаштво чине јавни тужилац, заменици јавног тужиоца и особље јавног тужилаштва. Функцију јавног тужилаштва врши јавни тужилац. Сви у јавном тужилаштву подређени су јавном тужиоцу.

Јавно тужилаштво Републике Србије чине  Републичко јавно тужилаштво, апелациона јавна тужилаштва, виша јавна тужилаштва, основна јавна тужилаштва и јавна тужилаштва посебне надлежности – Тужилаштво за организовани криминал и Тужилаштво за ратне злочине.

Сваки јавни тужилац је подређен Републичком јавном тужиоцу и свако јавно тужилаштво Републичком јавном тужилаштву.

Државно веће тужилаца је самосталан орган који обезбеђује и гарантује самосталност јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца.

Овлашћења јавног тужиоца (Законик о кривичном поступку)

Основно право и основна дужност јавног тужиоца је гоњење учинилаца кривичних дела.

За кривична дела за која се гони по службеној дужности, јавни тужилац је надлежан да:

1) руководи предистражним поступком;
2) одлучује о непредузимању или одлагању кривичног гоњења;
3) спроводи истрагу;
4) закључи споразум о признању кривичног дела и споразум о сведочењу;
5) подиже и заступа оптужбу пред надлежним судом;
6) одустане од оптужбе;
7) изјављује жалбе против неправноснажних судских одлука и да подноси ванредне правне лекове против правноснажних судских одлука;
8) предузима друге радње када је то одређено овим закоником.

Поред наведеног Јавни тужилац има овлашћења прописана и другим законима као што су Породични закон, Закон о привредним преступима и други.

Прво основно јавно тужилаштво у Београду основано је за подручје Првог основног суда у Београду односно спровођење јавнотужилачке функције пред овим судом. Основни јавни тужилац у седишту Привредног суда поступа и пред тим судом. Прво основно јавно тужилаштво у Београду је надлежно за општине Савски венац, Палилулу, Врачар, Звездару и Стари град.

Стварна надлежност јавног тужилаштва прописана је чланом 14. Закона о јавном тужилаштву и одређује се у складу са одредбама закона које важе за утврђивање стварне надлежности суда (Закон о уређењу судова) пред којим јавно тужилаштво поступа, осим када законом није друкчије одређено.

Месна надлежност Првог основног јавног тужилаштва у Београду одређена је Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС“, број 101/13 од 21.11.2013.год. који се примењује од 01.01.2014.год.)

Саопштења

1. јануара 2019.

ИНТЕРВЈУ

Прво основно јавно тужилаштво у Београду је прво и једино јавно тужилаштво у Републици Србији које је пре доношења Закона…

26. децембра 2018.

Судије и заменици јавних тужилаца положили заклетву у Народној скупштини

Судије, које су први пут изабране на судијску функцију, на Четвртој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у…

23. новембра 2018.

Судије и заменици јавних тужилаца положили заклетву у Народној скупштини

Судије, које су први пут изабранe на судијску функцију, на трећој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије, 9….

©2015 - 2019 Сва права задржава Прво основно јавно тужилаштво у Београду