grb

Република Србија

Прво основно јавно тужилаштво у Београду

Саопштења

Саопштење за јавност

Прво основно јавно тужилаштво у Београду је дана 25.02.2016. године поднело оптужницу Првом основном суду против А.Н., Д.Ђ. и И.Р., против А.Н. због кривичног дела Превара из члана 208 став 4 у вези става 1 Кривичног законика, а због Д.Ђ. и И.Р. због кривичног дела Злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 1 КЗ, а због сумње да су у периоду 19.03.2014 до 21.03.2014. године у филијали „Сбер банке“ злоупотребили службени положај тако што су невршењем службене дужности И.Р. и Д.Ђ. омогућили НН лицу коме је претходно помогао А.Н. подизање новчаног износа од 413.585,00 евра са рачуна клијента банке.

Оптужени се налазе до даље одлуке суда у притвору по решењу судије за претходни поступак Првог основног суда у Београду а на предлог тужиоца.

Саопштење за јавност

Првом основном јавном тужилаштву у Београду је поднета кривична пријава од стране Градске управе, Секретаријата за инспекцијске послове, Сектора за грађевински и урбанистички инспекцијски надзор, Одељења за грађевинску инспекцију, против Михајловић Владимира – одговорног лица предузећа „ELITA INTESSIS“ и Михајловић Драгослава – одговорног лица предузећа „Елита тим Михајловић“ д.о.о. из Београда, улица Ђуке Динића број 14, због извршења кривичног дела Грађење без грађевинске дозволе из члана 219а. став 1. и 2. Кривичног законика  у стицају са кривичним делом Скидање и  повреда службеног печата и знака из члана 327. став 1.   Кривичног законика.

Осумњичени Владимир Михајловић и Драгослав Михајловић у својству инвеститора и извођача радова на адреси Београд, Пећска број 1-3, на катастарској парцели број 3125/1 КО Звездара, изводили су грађевинске радове без грађевинске дозволе, те су и након доношења решења о уклањању и затварању градилишта исти наставили са градњом након чега је сарадњом Грађевинске инспекције, Сектора за грађевински и урбанистички инспекцијски надзор  и Полицијске станице Звездара, који су изашли на терен и установили да је уклоњена посебна трака и знак „затворено градилиште“ на лицу места су затечени радници као и извођач радова, те је по налогу Тужилаштва истима одређена мера задржавања у трајању од 48 сати, након које су исти приведени  дежурном тужиоцу који је након саслушања за наведена кривична дела предложио притвор Mихајловић Владимиру, о чему ће коначну одлуку донети судија за претходни поступак Првог основног суда у Београду.

Саопштење о раду Првог основног јавног тужилаштва у Београду за 2015 годину

-резултати рада

              Из извештаја о раду Првог основног јавног тужилаштва у Београду за 2015.годину, произилази да укупан број пријава које су заведене у тужилачким уписницима, а које нису завршене закључно са 31.12.2015.године износи 37.413, од тога у периоду од 01.01.2015.године до 31.12.2015.године поднетo je 16.063 пријава, а из периода пре 01.01.2015. године пренето је на поступање у 2015. годину 21.350 пријава. У тих 37.413 предмета, у 97% донете су тужилачке одлуке, а око 14.000 предмета мериторно је решено и архивирано.

         Први основни суд у Београду је за означени период донео пресуде против 3.589 лица. Закључно са 31.12.2015.године у Првом основном суду у Београду је тренутно не решених око 2.000 предмета по оптужним актима Првог основног јавног тужилаштва, од ког броја се води поступак за свега 15 предмета старијих од 10 година и за око 200 предмета који су старији од 5 година.

          Што се тиче структуре судских одлука од укупног броја судских пресуда Први основни суд у Београду је донео осуђујуће према 3.296 (у процентима 91,8%), ослобађајуће према 190 лица (у процентима 5,3%) и одбијајуће према 103 лица (у процентима 2,9%). Висок проценат осуђујућих пресуда у односу на раније годне, указује на основаност оптужних аката и њихову утемељеност на правилној процени основане сумње, законитим и поузданим доказима који су прикупљени током кривичног поступка, као и правилном правном квалификацијом чињеничног стања.

        На терену казнене политике у току 2015. године по поднетим оптужним актима Првог основног јавног тужилаштва у Београду, Први основни суд у Београду је донео осуђујуће пресуде, а у којима су заступљене кривичне санкције и то:

-казна затвора – 30,34%

-новчана казна – 4,60%

-рад у јавном интересу – 0,76%

-условна осуда – 64,30%

-законске алтернативе вођењу кривичног поступка

        Институт споразума о признању кривичног дела који је у кривично правном систему Републике Србије уведен изменама Законика о кривичном поступку 03.09.2009. године Прво основно јавно тужилаштво у Београду почело је да примењује од друге половине 2010. године. Током 2015. године у СК уписник Првог основног јавног тужилаштва у Београду заведено је 695 предмета ради закључења споразума, док је у току 2014. године Прво основно јавно тужилаштво у Београду применило институт споразума о признању кривичног дела у свега 244 предмета.

       Интенција законодавца за изналажења начина за ефикасно окончање кривичног поступка у великој мери остварује се кроз процесни институт одложеног кривичног гоњења који представља одступање од начела легалитета кривичног гоњења тзв.опортунитет. У периоду од 01.01.2015. године до 31.12.2015. године из КТ уписника у КЕО је преведено 2.589 предмета, а ради одлагања кривичног гоњења.

        Одредбом члана 283. ЗКП прописан поступак одлагања кривичног гоњења уколико осумњичени прихвати једну или више од следећих обавеза: отклони штетну последицу насталу извршењем кривичног дела или надокнади причињену штету, на рачун прописан за уплату јавних прихода уплати одређени новчани износ који се користи за хуманитарне или друге јавне сврхе, обави одређен друштвено користан и хуманитарни рад, испуни доспеле обавезе издржавања, подвргне се одвикавању од алкохола и опојних дрога, подвргне се психо социјалном третману ради отклањања узрока насилничког понашања, изврши обавезу установљену правноснажном одлуком суда односно поштује ограничење утврђено правоснажном судском одлуком. У наредби за одлагање кривичног гоњења јавни тужилац одређује рок у коме је осумњичени дужан да изврши преузете обавезе а који не може бити дужи од годину дана, те уколико осумњичени у року изврши обавезу наложену наредбом о одлагању кривичног гоњења јавни тужилац решењем одбацује кривичну пријаву.

          Протоколом о сарадњи закљученим између Првог основног јавног тужилаштва у Београду и Града Београда, постигнут је договор да се осумњиченима у случају одлагања кривичног гоњења налаже уплата одређеног новчаног износа у корист хуманитарне организације, фонда или јавне установе која се врши на рачун прописан за уплату јавних прихода за примаоца Републику Србију, док је 10.01.2014. године закључен Анекс 2, Протокол о сарадњи са Градом Београд, Секретаријатом за здравство којим је предвиђено да се осумњиченима налаже да  та финансијска средства уплаћују на рачун Града Београда, Секретаријату за здравство. Такође, Прво основно јавно тужилаштво је налагало да се средства уплаћују Влади Републике Србије на име помоћи поплавама угроженим подручјима, а након тога на посебно отворен рачун Владе Републике Србије односно Министарства правде. У периоду од 01.01.2015. године до 31.12.2015. године по основу одлагања кривичног гоњења уплатом износа у хуманитарне сврхе је укупно уплаћено 69.634.167,00 динара.

      Раније закључен Протокол о сарадњи Првог основног јавног тужилаштва у Београду са Специјалном болницом за болести зависности из Београда, „Теодора Драјзера“, Институтом за метално здравље ул. Палмотићева, ЈКП „Зеленило Београд“ примењивани су током 2015. године приликом одлагања кривичног гоњења када су осумњиченима налагане мере обављање одређеног друштвеног корисног или хуманитарног рада, одвикавања од алкохола или опојних дрога, психо социјалном третману ради отклањања узорака насилничког понашање где су установе ово тужилаштво обавештавали о почетку току и завршетку поступка испуњење наложених мера.

-организациона структура

     Организационо Прво основно јавно тужилаштво у Београду са Јавним тужиоцем на челу и два прва заменика јавног тужиоца, до 2015.године било је састављено од два одељења и то кривичног и одељења привредних преступа на чијем су челу руководиоци који су такође задужени за правилно функционисање и контролу конкретног рада запослених.

        Напомињемо да је Прво основно јавно тужилаштво у Београду током 2015. године, поред одељења за привредне преступе у оквиру кривичног одељења формирало истражно одељење (Истражни центар), одељење за борбу против насиља у породици, као и одељење за кривична дела са коруптивним елементом, а то је уследило као одговор на све већи пораст стопе криминала у појединим областима чије је функционисање, заштита и превенција од виталног значаја за друштво. Свако од ова два поменута одељења има свог координатора који је задужен за његово правнилно функционисање и који се као и остали руководиоци такође непосредно старају о примени свих ставова и мишљења, које тужилаштво заузима на колегијумима.

      У истражном одељењу тренутно ради 9 судијских помоћника а који су сходно споразуму о привременом премештају између Првог основног јавног тужилаштва у Београду и Првог основног суда у Београду, распоређени на радна места тужилачких помоћника који у складу са ЗКП-ом спроводе одређене доказне радње, те исти доприносе бржем и ефикаснијем тужилачком поступању. У раду тог одељења се налази између 3.500 и 4.500 предмета, у којима се искључиво спроводи истражни поступак и предузимају одређене истражне радње, након чега се предмети достављају заменицима и тужилачким помоћницима на даљи поступак и одлуку.

        У одељењу за кривична дела са коруптивним елементом приликом самог формирања овог одељења поступало је 4 заменика да би се због повећаног обима посла тај број повећао на 6 заменика јавног тужиоца. Сврха формирања оваквог одељења је специјализација која има за циљ концетрисање одређеног броја заменика који ће радити искључиво на обради предмета формирани за таксативно одређена кривична дела, чиме се значајно утиче на ефикаснот и брзо реаговање у предметима у којима је то од пресудног значаја, а томе посебно доприносе чести састанци са представницима полиције, пореске управе односно пореске полиције и других државних органа, чијим поступањем рад тужилаштва је нужно условљен.

       Уз сагласност Репбуличког јавног тужилаштва Прво основно јавно тужилаштво у Београду је 01.06.2016. године оформило је посебно одељење за борбу против насиља у породици. Приликом самог формирања овог одељења у истом је поступало 3 заменика, да би се због повећаног обима посла, тај број повећао такође на 6 заменика јавног тужиоца. Сврха формирања овог одељења јесте специјализација ради поступања у посебно осетљивим предметима  поводом кривичних дела против полне слободе и кривичних дела против брака и породице, чиме се значајно утиче на ефикасност у наведеним предметима. Због специфичне материје и осетљивим кривичним делима, у рад су укључени Градски центри за социјални рад, Саветовалишта против насиља у породици и Министарство унутрашњих послова, те је овакво поступање и координирано деловање имало за резултат изрицање хитних мера заштите од насиља, а приликом предлагања кривичне санкције тужилаштво је предлагало и меру безбедности забране приближавања и комуникације са оштећеним. Такође је важно напоменути да је један од главинх циљева овог одељења али и изазов за тужилаштво, да се умреже сви државни органи, односно да је довољно да оштећени пријави насиље било којој институцији и то тужилаштву, полцији, центру за социјални рад, саветовалишту против насиља у породици, а који потом активирају све остале органе и поступају хитно.

     Радом сва три одељења постигнут је висок ниво ефикасности и ажурности Првог основног јавног тужилаштва у поступању и предузимању процесних радњи.

Саопштење за јавност

Након укидања тзв. „Кол центра“ Адвокатске коморе Београда, Прво основно јавно тужилаштво у Београду је дана 27.01.2015.године, на основу Одлуке тада в.ф. јавног тужиоца Љубивоја Ђорђевића, преузело рад на постављању бранилаца по службеној дужности за потребе Првог основног јавног тужилаштва у Београду, по редоследу са списка адоката је достављен од стране надлежне адвокатске коморе (сходно одредби чл. 76. ЗКП) и то на тај начин што од 15.30, часова, дежурним заменицима јавног тужиоца, Секретаријат тужилаштва обезбеђује списак 4 адвоката (2 адвоката по дежурном заменику), а који су претходно контактирани и који су се изјаснили да ће у периоду дежурства бити доступни за предузимање радњи из њиховог делокурга. Уколико адвокати на овај начин не буду ангажовани, свакако остају на списку са којег се ангажују за предмете у редовном поступку. Адвокати се позивају по азбучном реду. Уколико неко од адвоката није из ма ког разлога у могућности да одговори на потребе Тужилаштва, позива се следећи адвокат са списка.

На овај начин, за период од годину дана у Првом основном јавном тужилаштву у Београду ангажовано је 837 адвоката-бранилаца по службеној дужности, док је Адвокатска комора Београда у два наврата обавештевана о утврђеним неправилностима и неажурности наведеног списка, а у циљу унапређења заједничке сарадње.

Саопштење за јавност

Прво основно јавно тужилаштво у Београду поводом кривичног поступка који се води против окривљеног Максутовић Адила због кривичног дела Насиље у породици из члана 194. Став 1. Кривичног законика, извршеног на штету своје ванбрачне супруге Рамадановски Ане, након одржаног главног претреса пред Првим основним судом у Београду, Тужилаштво је донело одлуку о одустанку од даљег кривичног гоњења окривљеног Максутовић Адила.

Наиме, на главном претресу сведок оштећена Рамадановски Ана користила се својим законским правом да не сведочи обзиром да јој је окривљени ванбрачни супруг са којим има малолетно дете, те се њен раније исказ током кривичног поступка и из доказних радњи није могао користити  у даљем току поступка. Такође, током истражних радњи остали испитани свеодци и то родитељи окривљеног, рођени брат, као и полицијски службеници који су након пријаве били на лицу места и имали непосредни констакт са оштећеним, изјавили су да није било физичког констакта између окривљеног и оштећене.

Имајући у виду овакво чињенично стање и накнадни одустанак од сведочења оштећене, а које право јој по закону припада и услед недостатака других доказа, Тужилаштво је донело одлуку о одустанку од даљег кривичног гоњења Максутовић Адила.

Саопштење за јавност

Поводом кривичних пријава које су овом Првом основном јавном тужилаштву у Београду достављене од стране Вишег јавног тужилаштва у Београду и то против Александра Родића, Милана Лађевића због кривилног дела Лажно пријављивање у подстрекавању из члана 334. Став 1. у вези члана 34. Кривичног законика и Александра Корница, због кривичног дела Лажно пријављивање из члана 334. Став 1. Кривичног законика, а које пријаве су здружене.

Ово Тужилаштво је МУП-у доставило пријаве ради додатних провера и прикупљања одређених података, док се чека евентуално доношење провера и прикупљања одређених података, док се чека евентуано доношење одлуке Апелационог јавног тужилаштва у Београду везано за изјављивање приговора од стране оштећеног Корница који је подносилац пријаве против Дамира Драгића и Драгана Вучићевића, а која пријава је, подсећамо, одбачена од стране Вишег јавног тужилаштва у Београду.

Саопштење за јавност

Дана 31.08.2015. године у Првом основном јавном тужилаштву у Београду, јавни тужилац и окривљени Горан Станић закључили су споразум о признању кривичног дела. Окривљени Станић Горан је признао извршење кривичних дела Насиље у породици и Недозвољено држање ватреног оружје, које није дозвољено грађанима и већу количину муниције, које му је тужилаштво ставило на терет због чега су се стекли услови за примену овог процесног института.

Тужилаштво и окривљени су се споразумели да се окривљеном изрекне казна затвора у трајању од годину дана.

Предметни споразум је прослеђен Првом основном суду у Београду који је прихватио споразум о признању кривичног дела и огласио окривљеног Станић Горана кривим и изрекао му казну затвора у трајању од годину дана.

Саопштење за јавност

Првом основном јавном тужилаштву у Београду поднета је кривична пријава против осумњиченог Милка Јосифова због постојања основа сумње да је извршио кривично дело Превара на штету Зорана Цвијановића и Небојше Вранеша.

Поступајући по наведеној кривичној пријави Прво основно јавно тужилаштво у Београду донело је наредбу о спровођењу истраге. У току истраге саслушаће се осумњичени, испитати сведоци и предузети друге доказне радње.

Саопштење за јавност

У просторијам Првог основног јавног тужилаштва у Београду дана 18.08.2015. године, у кривичном предмету против окривљеног Горана Станића, због постојања основа сумње да је извршио кривично дело насиље у породици из члана 194 став 1 КЗ И др., испитано је два сведока од планираних пет, обзиром да се сви позвани сведоци нису одазвала позиву тужилаштва.

За сведоке који се нису одазвали позиву, тужилаштво је поновило позив за испитивање сведока. У међувремену од стране тужилаштва издате су наредбе за балистичко вештачење, наредба за психијатријско вештачење окривљеног и наредба за медицинско вештачење оштећене.

Прво основно јавно тужилаштво у Београду се противи предлогу браниоца окривљеног Горана Станића да се према окривљеном укине притвор одређен решењем Првог основог суда у Београду.

Саопштење за јавност

Првом основном јавном тужилаштву Београду у периоду од 01.01.2015. године до 12.08.2015. године  поднете су кривичне пријаве против 59 лица за које постоји основа сумње да су извршили кривично дело Недозвољени прелаз државне границе и кријумчарење људи.

 

У односу на 22 лица у току је истражни поступак, против  5 лица је подигнут оптужни акт. Укупно су донете  две пресуде. Само у односу на два лица одбачена је кривична пријава. У односу на остала лица у току је предкривични поступак.

 

Поређења ради у периоду од 01.01.2014.године до 31.12.2014. године Првом основном јавном тужилаштву Београду поднете су кривичне пријаве против 21 лица за које постоји основа сумње да су извршили кривично дело Недозвољени прелаз државне границе и кријумчарење људи.

 

О тужилаштву

Прво основно јавно тужилаштво у Београду има вишедеценијски континуитет, али се његово формирање под тим називом везује за Јануар месец 2010. године и нову територијалну организацију правосудних органа. У његову месну надлежност улази до тада пет општинских тужилаштава која су територијално обухватала десет градских општина Града Београда...

Питања и савети

switch
П: У вези Закона о спречавању насиља у породици који је ступио на снагу 01. јуна 2017. године.

O: 1.Шта је насиље у породици у смислу Закона о спречавању насиља у породици? -Насиље у породици у смислу овог Закона јесте акт физичког, сексуалног, физичког или економског насиља учиниоца према...

©2015 - 2019 Сва права задржава Прво основно јавно тужилаштво у Београду